دوره آموزشي نرم افزار Civil3D

دوره آموزشي نرم افزار Civil3D

مقدمه اي بر اصول نقشه برداري و راهسازي / آشنايي كلي با محيط نرم افزار

 Point

 آشنايي با نقاط و انواع فرمت هاي فايل نقاط/ وارد كردن نقاط/ روشهاي مختلف ويرايش سبك نقاط/ ايجاد نقاط به روشهاي مختلف/ ابزارهاي مختلف ويرايش و تغيير ارتفاع نقاط/ گروه بندي نقاط به روشهاي متنوع/ خروجي گرفتن از نقاط به سه روش : الف)خروجي متني (word-excel-pdf,…) ب) ايجاد جدول در محيط اتوكد از فايل نقاط ج) خروجي گرفتن از نقاط با فرمتهاي مختلف ورود به دوربين و دستگاه هاي نقشه برداري/ كليدهاي توصيف

 Surface

توپوگرافي چيست/ ايجاد پوسته و ترسيم خطوط كانتور به روشهاي مختلف/ ايجاد پوسته و ترسيم خطوط كانتور با استفاده ازearth google / روشهاي ويرايش فني پوسته/ روشهاي ويرايش نمايشي پوسته/ ايجاد و نمايش آبخيزها (ترسيم خط القعر و خط الراس و …)/ ترسيم مسير حركت آب بر روي پوسته/ روشهاي متنوع برچسب زدن بر روي خطوط كانتور/ روشهاي محاسبه حجم بين دو پوسته (محاسبه حجم دپو و …)/ خروجي گرفتن از اطلاعات پوسته

 Parcel

توليد قطعات ملكي و تفكيك اراضي/ ايجاد پارسل حريم راه/ تفكيك اراضي با استفاده از روش مساحت هاي برابر/ ايجاد جداول پارسل و خروجي گرفتن از نرم افزار جهت پياده سازي

 Grading

 مفاهيم و تعاريف مربوط به تسطيح اراضي/ نمايش و تعديل حجم محصور يك رويه تسطيح شده و زمين طبيعي/ طراحي استخر و گود برداري هاي مختلف و محاسبه دقيق حجم عمليات خاكي/ تبادل فايل هاي اطلاعات بين civil3D و ساير نرم افزارها

مقدمه اي بر پروژه هاي راهسازي و و روشهاي طراحي واريانت بهينه و اجراي آن/ معرفي انواع قوسهاي افقي و پارامترهاي محاسباتي و ترسيم قوسها در نرم افزار

Line-curve-Alignment

دستورات متنوع ترسيم خطوط مستقيم و انواع قوسها/ ترسيم پلان مسير با توجه به آيين نامه هاي معتبر ايران و جهان/ تعريض مسير در قوس ها/ ويرايش مسير به روشهاي مختلف/ سبك هاي مختلف نمايش مسير و درج برچسب بر روي مسير (درج كيلومتراژ و مشخصات قوسها و …)/ اخذ حرفه اي ترين خروجي ها از نرم افزار و بستن دفترچه محاسباتي مربوط به پلان مسير

Profile

مفاهيم و تعاريف مربوط به پروفيل طولي/ ايجاد پروفيل طولي و نمادهاي مختلف آن/ ترسيم خط پروژه به روشهاي مختلف و ايجاد انواع قوسهاي قائم مطابق معتبرترين آيين نامه هاي ايران و جهان/ مشاهده و اصلاح موارد نقص معيارهاي طراحي قوسهاي قائم/ ويرايش سبك نمايشي پروفيل/ درج انواع برچسب ها بر روي خط پروژه/ ايجاد انواع برچسب ها بر روي خط پروژه/ ايجاد نوارهاي اطلاعات پروفيل (طراحي باندها بصورت حرفه اي)/ اخذ حرفه اي ترين خروجي از قوسهاي قائم و بستن دفترچه محاسباتي مربوط به قوسهاي قائم

Assembly , corridor

مفاهيم و تعاريف اسمبلي (پروفيل تيپ)/ طراحي اسمبلي و انواع ساب اسمبلي/ ايجاد اسمبلي شرطي (حرفه اي ترين نوع اسمبلي)/ اسمبلي ها و بربلندي/ كريدورها و روش هاي مختلف ايجاد كريدور/ سبك هاي كريدور/ ابزار درايو و ضبط انيميشن از مسير/ گزارش هاي مربوز به كريدور

Superelevation

مفاهيم و تعاريف بربلندي/ روشهاي مختلف اعمال بربلندي/ سبك نماي بربلندي

Section

ترسيم خطوط نمونه برداري/ ايجاد مقاطع عرضي/ ويرايش نماي مقاطع عرضي/ درج باند مشخصات مربوط به مقاطع عرضي/ درج جدول مشخصات مصالح مصرفي در كنار هر مقطع

محاسبه احجام و برآورد مقادير مصالح

تعاريف و مفاهيم مربوط به روشهاي محاسبه احجام و برآورد مقادير مصالح/ تعريف ليست مصالح/ ايجاد ليست مصالح/ ايجاد گزارش و جداول احجام بين مقاطع/ مفاهيم و ترسيم دياگرام حمل توده (منحني بروكنر)/ ويرايش ويژگي هاي منحني حمل توده

شيت بندي اتوماتيك

توليد شيت هاي مختلف پلان/ پلان  پروفيل/ پروفيل و مقاطع عرضي

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com