22-1-600x321
بسته آموزشی زمین آمار

بسته آموزشی زمین آمار

نوشته شده در کلیات و تعاریف 444 بدون نظر

بسته آموزشی زمین آمار

مدرس: دکتر سعید جوی زاده و مینا حدادی

همراه با مثال های کاربردی و پروژه ای

مورد نیاز سازمان های و شرکت های خصوصی و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد

هزینه بسته آموزشی: 700000 تومان

تلفن تماس: 09382252774-07132320953

وبسایت: www.gisland.org

عنوانمطالب ارائه شده در بسته آموزشی:

 

مفاهیم تحلیل گر زمین آماری ArcGIS

 • تحلیل اکتشافی داده های مکانی
 • مدل سازی سمی واریوگرام
 • پیش بینی سطح و مدل سازی خطا
 • تولید نقشه حد آستانه
 • ارزیابی و اعتبار سنجی مدل
 • پیش بینی سطح با استفاده از کوکریگینگ
 • نکاتی مربوط به یادگیری تحلیل گر زمین آماری

کاربردهای تحلیل گر زمین آماری

 • ایجاد یک سطح با استفاده از پارامترهای پیش فرض
 • بررسی داده
 • نقشه سازی
 • مقایسه مدل ها
 • نقشه سازی احتمال ازن متجاوز از یک آستانه بحرانی
 • تولید نقشه نهایی

اصول تحلیل زمین آماری

 • مفهوم روش های قطعی
 • مفهوم روش های زمین آماری
 • طرح یک مسئله
 • اصول پایه مربوط به روش زمین آماری
 • مدل سازی یک سمی واریوگرام
 • کریگینگ
 • راهنمای ابزار تحلیل گر زمین آماری

تحلیل اکتشافی داده مکانی

 • تحلیل اکتشافی داده مکانی چیست؟
 • ابزارهای تحلیل اکتشافی داده مکانی
 • بررسی توزیع داده
 • جستجوی خطاهای بارز عمومی و محلی
 • جستجوی روندهای عمومی
 • بررسی خودهمبستگی مکانی و تغییرات جهتی
 • بررسی ساختار مکانی و تغییرات جهتی
 • مفهوم کوواریانس در چند مجموعه داده

روش های قطعی در درون یابی مکانی

 • نحوه انجام درون یابی به روش وزن دهی معکوس فاصله
 • تولید نقشه با استفاده از IDW
 • نحوه انجام درون یابی چندجمله ای عمومی
 • تولید نقشه با استفاده از درون یابی چند جمله ای عمومی
 • نحوه انجام درون یابی چندجمله ای محلی
 • تولید نقشه با استفاده از درون جمله ای محلی
 • نحوه انجام توابع پایه شعاعی
 • تولید نقشه با استفاده از RBFها

ایجاد سطح با استفاده از روش های زمین آماری

 • روش های درون یابی زمین آماری چیست؟
 • مفهوم مدل های مختلف کریگینگ
 • مفهوم انواع سطوح خروجی
 • تولید نقشه کریگینگ با استفاده از پیش فرض ها
 • مفهوم تبدیل ها و روندها
 • مفهوم کریگینگ معمولی
 • تولید نقشه با استفاده از کریگینگ معمولی
 • مفهوم کریگینگ ساده
 • تولید نقشه با استفاده از کریگینگ ساده
 • مفهوم کریگینگ جهانی
 • تولید نقشه با استفاده از کریگینگ جهانی
 • مفهوم آستانه
 • مفهوم کریگینگ آشکارساز
 • تولید نقشه با استفاده از کریگینگ آشکارساز
 • مفهوم کریگینگ احتمالی
 • تولید نقشه با استفاده از کریگینگ احتمالی
 • مفهوم کریگینگ جداسازنده
 • تولید نقشه با استفاده از کریگینگ جداسازنده
 • مفهوم کوکریگینگ
 • تولید نقشه با استفاده از کوکریگینگ

استفاده از ابزارهای تحلیلی هنگام تولید سطوح

 • بررسی ساختار مکانی: واریوگرافی
 • مدل سازی توابع کوواریانس و سمی واریوگرام ها
 • تعیین اندازه همسایگی جستجو
 • انجام validation و cross-validation
 • انجام cross-validation به منظور ارزیابی مجموعه پارامترها
 • ارزیابی پروتکل تصمیم گیری با استفاده از validation
 • مقایسه یک مدل با سایر مدل ها
 • مدل سازی توزیع ها و تعیین تبدیلات
 • استفاده از تبدیلات (Log و Box-Cox و arcsine)
 • استفاده از تبدیل دامنه نرمال
 • بررسی توزیع نرمال دومتغییره
 • پیاده سازی خوشه بندی به منظور تعدیل نمونه برداری ترجیحی
 • خوشه بندی به منظور تعدیل نمونه برداری ترجیحی
 • حذف روند از داده
 • حذف روندهای عمومی و محلی از داده: de trending

نمایش و مدیریت لایه های زمین آماری

 • لایه زمین آماری چیست؟
 • افزودن لایه ها
 • کار با لایه ها در یک نقشه
 • مدیریت لایه ها
 • نمایش لایه های زمین آماری در Arc Catalog
 • ارائه دادن لایه زمین آماری
 • تغییر نمادگذاری یک لایه زمین آماری
 • کلاسه بندی داده
 • تنظیمات مقیاس لایه زمین آماری موردنظر
 • پیش بینی مقادیر برای موقعیت های خارج از منطقه مورد نظر
 • ذخیره کردن و خروجی گرفتن از لایه های زمین آماری

ابزار الحاقی لایه زمین آماری

 • تغییر پارامترهای لایه زمین آماری: ویژگی های روش
 • مقادیر پیش بینی برای موقعیت های موردنظر
 • انجام اعتبار سنجی روی لایه زمین آماری ایجاد شده از یک زیر مجوعه داده

تحلیل گر زمین آماری, تحلیل اکتشافی, سمی واریوگرام, مدل سازی خطا, نقشه حد آستانه, کوکریگینگ, اصول تحلیل زمین آماری, کریگینگ, ابزار تحلیل گر زمین آماری, آستانه بحرانی, خطاهای بارز عمومی و محلی, یادگیری تحلیل گر زمین آماری, جستجوی روندهای عمومی,  خودهمبستگی مکانی, کوواریانس, درون یابی, وزن دهی معکوس فاصله, ,IDW درون یابی چندجمله ای محلی, توابع پایه شعاعی, کریگینگ معمولی, کریگینگ ساده, کریگینگ جهانی, کریگینگ جداسازنده, کریگینگ احتمالی, اسپلاین, ,cross validation,Box-Cox توزیع نرمال دومتغییره, خوشه بندی, روندهای عمومی و محلی, مدیریت لایه ها, نمایش لایه های زمین آماری در, Arc Catalog نمادگذاری یک لایه زمین آماری, مقیاس لایه زمین آماری, خروجی گرفتن از لایه های زمین آماری

 برچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com